ریاضی 1 عمومی و سرفصلهای آن

یکی از دروس پایه ای که در همه رشته های مهندسی، وجود دارد میتوان به درس ریاضی ۱ اشاره کرد. لازم به ذکر است که قبل از مطالعه این درس باید با مفاهیم ریاضی پایه مانند مجموعه ها، اتحادها، چند جمله ای، تابع درجه ۲، مثلثات، تابع و انواع تابع آشنا باشید. درمجموعه جزوات ارائه شده توسط شفیعی الموتی ابتدا به حد و پیوستگی پرداخته میشود و سپس درس را با معرفی مشتق و انتگرال و کاربردهای آن ادامه می دهد. در نهایت مختصات قطبی، اعداد مختلط و دنباله و سری آموزش داده شده است که همیگی به عنوان سرفصل درس های ارائه شده در زیر مطلب به آن اشاره شده است

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در سایت اطلاع رسانی شفیعی الموتی، در ادامه آمده است:

درس یکم: حد

درس دوم: پیوستگی

درس سوم: مجانب

درس چهارم: مشتق

درس پنجم: مشتق گیری

مشتق گیری ضمنی

مشتق تابع وارون

مشتق پارامتری

مشتق تابع نمایی و لگاریتمی

درس ششم: آهنگ تغییر

خط های مماس و قائم

تعبیرهای مشتق

درس هفتم: کاربردهای مشتق

نقاط بحرانی

اکسترمم

نقطه عطف

اکسترمم های سراسری

قضیه رل

قضیه مقدار میانگین

رسم نمودار تابع

بهینه سازی

کمیت های وابسته

درس هشتم: قاعده هوپیتال

درس نهم: انتگرال

انتگرال نامعین

فرمول های انتگرال

تکنیک تغییر متغیر

تکنیک جزء به جزء

تکنیک تجزیه به کسرهای جزئی

درس دهم: انتگرال معین

درس یازدهم: انتگرال ناسره (غیر عادی)

درس دوازدهم: کاربردهای انتگرال

حد مجموع

سطح محصور

حجم حاصل از دوران

طول قوس

درس سیزدهم: مختصات قطبی

درس چهاردهم: اعداد مختلط

درس پانزدهم: دنباله و سری